Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie obejmuje patronatem naukowym III LO

W dniu 26 stycznia 2015r. został podpisany w Warszawie trójstronny List intencyjny o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie reprezentowaną przez J.M. Rektora gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka a Miastem Olsztyn, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta, panią Małgorzatę Bogdanowicz – Bartnikowską oraz III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, reprezentowanym przez Dyrektor Danutę Gomolińską.

Strony zobowiązały się podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy politechnicznej i z zakresu wojskowości oraz przygotowania przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa. Na mocy porozumienia WAT w Warszawie obejmie  III LO w Olsztynie patronatem naukowym oraz deklaruje współpracę z innymi szkołami ponadgimnazjalnymi w Olsztynie. Ponadto WAT zobowiązał się m.in. do:
prowadzenia zajęć pokazowych przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w Liceum,
współdziałania w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów i studentów (olimpiady, sesje, festiwale nauki, dni otwarte itp.),
współorganizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych,
zapraszania uczniów klas maturalnych do udziału w Akademickich kołach naukowych.

Miasto zobowiązało się do tworzenia warunków organizacyjnych i wspierania Liceum w działaniach zmierzających do realizacji i rozwoju współpracy z WAT.Szkoła natomiast będzie propagować wśród uczniów ofertę studiów w WAT oraz zapraszać studentów do udziału w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych organizowanych na terenie Liceum.

Inicjatorem przedsięwzięcia było III LO w Olsztynie. Dzięki podpisanemu porozumieniu uczniowie Liceum będą mogli uczestniczyć w organizowanym przez WAT Konkursie Matematycznym. Laureaci konkursu uzyskują 100% punktów rekrutacyjnych na cywilne lub wojskowe studia stacjonarne na Akademii, prawo do bezpłatnego miejsca w domu studenckim na okres 1 roku, specjalne stypendium i nagrodę rzeczową.

W skład delegacji z Olsztyna wchodziła jeszcze pani Ewa Kowalska, nauczyciel matematyki w III LO w Olsztynie oraz dwóch uczniów Liceum: Jakub Pluciński i Damian Romańczuk.

Podpisanie Listu intencyjnego o współpracy miało bardzo uroczysty charakter i było połączone ze zwiedzaniem uczelni.

Możesz również polubić…

Skip to content