Regulamin

1. Z wypożyczalni biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. W czytelni udostępnia się zbiory rodzicom lub prawnym opiekunom uczniów oraz emerytowanym pracownikom szkoły.
2.  W bibliotece panuje zakaz hałasowania oraz spożywania posiłków i napojów.
3. Zbiory wolno wypożyczać jedynie na swoje nazwisko. Na prośbę bibliotekarza czytelnik zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość stosownym dokumentem.
4.  Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do jednoczesnego wypożyczenia dwóch podręczników na okres tygodnia, dwóch lektur szkolnych na okres dwóch tygodni, dwóch książek z zasobów literatury pięknej lub popularnonaukowej oraz dwóch płyt na okres miesiąca.
5. W uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może zwiększyć lub zmniejszyć limit wypożyczeń.
6.  Maksymalny czas  przetrzymywania wypożyczonych materiałów podlega prolongacie lub skróceniu decyzją pracownika biblioteki.
7.  Czytelnika, który nie zwraca zbiorów w terminie, zawiesza się w prawie do korzystania z zasobów biblioteki do czasu zwrotu wypożyczonych pozycji.
8.  Korzystający z biblioteki są zobowiązani do dbałości o wypożyczone książki oraz inne użytkowane materiały, stanowiące część zasobów bibliotecznych.
9. Czytelnik, który zgubi bądź zniszczy wypożyczoną książkę lub płytę, ma obowiązek odkupić egzemplarz o takim samym lub innym, wskazanym przez bibliotekarza tytule. Do czasu przekazania do biblioteki odkupionej pozycji pozostaje on zawieszony w przysługujących mu prawach.
10. Każdy użytkownik zobowiązany jest zwrócić wszystkie wypożyczone materiały przed końcem zajęć w danym roku szkolnym, po czym może dokonać wypożyczenia na okres wakacji.
11.  Uczniowie zmieniający szkołę oraz abiturienci kończący naukę w danym roku szkolnym mają obowiązek przedłożyć bibliotekarzowi do podpisu kartę obiegową.
12.  Obowiązek uzyskania w bibliotece podpisu na karcie obiegowej dotyczy także osób zatrudnionych w szkole, które rozwiązują umowę o pracę.
13. Wobec uporczywych dłużników, a zwłaszcza uczniów i pracowników opuszczających szkołę, wdraża się następujące procedury:
a) przypomnienie o konieczności zwrotu wypożyczonych materiałów w trybie pilnym, skierowane do czytelnika w sposób bezpośredni, telefonicznie lub za pomocą Librusa
b) w wypadku czytelnika będącego uczniem szkoły:
– przekazanie informacji o jego zadłużeniu w bibliotece wychowawcy klasy
– w następnej kolejności powiadomienie rodziców ucznia niepełnoletniego, telefonicznie lub za pomocą Librusa
– wobec niezastosowania się ucznia do ww. wezwań i upomnień zgłoszenie wniosku o obniżenie jego oceny z zachowania
c) w sytuacji dalszego trwania zadłużenia wysłanie na adres czytelnika, za pośrednictwem Sekretariatu Szkoły, wezwania do niezwłocznego zwrotu wypożyczonych materiałów.

Skip to content