Olimpiada Wiedzy o Prawie

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko – mazurskiego  do udziału w XXVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie. Od roku szkolnego 2021/2022 w naszym liceum znajduje się siedziba Komitetu Okręgowego Olimpiady.

Celem Ogólnopolskiej Olimpiady o Prawie jest:

1) szerzenie wśród uczniów wiedzy z zakresu:

– szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa prawa, w tym – prawa konstytucyjnego,

– zasad i procedur demokratycznych,

– Unii Europejskiej

– Praw Człowieka

2) rozwijanie kompetencji obywatelskich poprzez poznawanie mechanizmów funkcjonowania demokratycznego państwa i form udziału obywateli w życiu publicznym

3) utrwalenie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka i środkach ich ochrony

4) pogłębianie znajomości zasad i sposobu działania organów władzy publicznej

5) uświadamianie roli społecznej i funkcji mediów, znaczenia pluralizmu politycznego i kulturowego, zadań samorządu terytorialnego, partii politycznych i innych zrzeszeń obywateli

6) kształtowanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.

Olimpiada składa się z trzech etapów

  1. Eliminacje szkolne

Mają formę pisemnego testu wiedzy prawniczej, który uczestnicy rozwiązują w swojej szkole pod nadzorem Komisji Szkolnej powołanej przez dyrektora szkoły.

  1. Eliminacje okręgowe

Obejmują pisemny test wiedzy prawniczej oraz pisemny egzamin prawniczy,przygotowany przez Komitet Główny. Obie części eliminacji odbywają się tego samego dnia.

  1. Finał

Ogólnopolski Finał Olimpiady ma charakter eliminacji ustnych. Finaliści udzielają odpowiedzi na wylosowane pytania przed Jury Finału Olimpiady.

Harmonogram XXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie w roku szkolnym 2023/2024

Zawody I stopnia – szkolne

– Do dnia 16 października 2023 roku do północy dyrektorzy lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele dokonują zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie, podając informację o liczbie uczniów z danej szkoły, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w Olimpiadzie. Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.olimpiadaprawa.pl. Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.

– Dnia 17 listopada 2023 roku Komitet Główny przesyła do zgłoszonych szkół na adres e-mailowy szkoły podany w formularzu zgłoszeniowym test wiedzy prawniczej na eliminacje szkolne. Natomiast klucz odpowiedzi będzie opublikowany na stronie internetowej Olimpiady po zakończeniu eliminacji szkolnych ok. godz.12.00.

–  Dnia 20 listopada 2023 r. o godz. 10.00 roku zgłoszone placówki przeprowadzają etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Prawie. Eliminacje szkolne mają formę testu wiedzy prawniczej. Za test wiedzy prawniczej uczestnik otrzymuje od 0 do 30 punktów. Warunkiem kwalifikacji do eliminacji okręgowych jest uzyskanie 25 punktów, przy zastrzeżeniu, że z eliminacji okręgowych komisja szkolna kwalifikuje maksymalnie czterech najlepszych uczestników.

– Do dnia 22 listopada 2023 roku  powinien być przesłany  do Komitetu Okręgowego protokół z eliminacji szkolnych wraz z testami,a  kopia protokołu do Komitetu Głównego  – e-mail: oowop@o2.pl.

– Do dnia 24 listopada 2023r. Komitety Okręgowe zawiadamiają zakwalifikowanych uczniów do eliminacji okręgowych (załącznik nr 6) oraz przesyłają informację z ,§6, ust.6 regulaminu.

Zawody II stopnia – okręgowe

– Eliminacje okręgowe odbędą się 02 marca 2024 r.

Test wiedzy prawniczej rozpoczyna się o godz. 10:00. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 45 minut. Za test uczestnik może otrzymać od 0 do 30 punktów.

Do części drugiej (pisemny egzamin prawniczy) kwalifikuje się do 12 osób, które najlepiej napisały test i zdobyły co najmniej 20 pkt.,a także osoby, które uzyskały tyle samo punktów co osoba z dwunastym wynikiem z części testowej. Po ogłoszeniu wyników testu i listy zakwalifikowanych uczestników do drugiej części etapu okręgowego, nie później niż o godz. 13:00 tego samego dnia uczniowie przystępują do wypełnienia Karty uczestnika etapu okręgowego oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3 i nr 4), a następnie przystępują do pisemnego egzaminu prawniczego, na który uczestnicy mają 60 minut. Za pisemny egzamin prawniczy uczestnik może otrzymać od 0 do 20 pkt.

Do Finału Ogólnopolskiego zgłaszanych jest do dziesięciu uczestników z każdego okręgu, którzy uzyskali łącznie co najmniej 40 punktów (za test i pisemny egzamin prawniczy). W sytuacji jednakowej liczby punktów u większej liczby uczestników o zgłoszeniu do zawodów centralnych decyduje wynik uzyskany z testu wiedzy prawniczej w eliminacjach okręgowych, w drugiej kolejności liczba punktów uzyskanych z testu pisemnego w eliminacjach szkolnych. W przypadku gdy kryteria te nie dają rozstrzygnięcia, dodatkowe kryteria kwalifikacji do eliminacji centralnych ustala właściwy komitet okręgowy.

Komitet okręgowy sprawdza pisemne egzaminy prawnicze i ogłasza wyniki w miarę możliwości tego samego dnia, powiadamiając uczestników o końcowych wynikach i publikując tego samego dnia informację o zgłoszeniu do eliminacji centralnych na stronie internetowej siedziby komitetu okręgowego (do godz.18:00).

– Do dnia 10 marca 2024 roku Komitety Okręgowe zawiadamiają pocztą e-mail zainteresowanych uczestników o zgłoszeniu do eliminacji centralnych.

Zawody III stopnia – centralne

– Do dnia 19 marca 2024 roku do godz. 15:00 Komitet Główny publikuje na stronie internetowej Olimpiady listę zakwalifikowanych do eliminacji centralnych.

– Eliminacje centralne odbędą się 06 kwietnia 2024 roku o godz.8.00  w siedzibie organizatora lub zdalnie. Po ich zakończeniu w tym samym dniu Komitet Główny ogłasza listę laureatów, finalistów i uczestników Olimpiady.

–  Szczegółowe zasady organizacji olimpiady znajdują się na stronie internetowej: www.olimpiadaprawa.pl

Możesz również polubić…

Skip to content