O szkole

III Liceum Ogólnokształcące to szkoła ze stabilną, doświadczoną kadrą. Wszyscy nauczyciele przedmiotów maturalnych z 46- osobowego grona pedagogicznego posiadają uprawnienia egzaminatora maturalnego. 70% pedagogów uzyskało status nauczyciela dyplomowanego. Wielu nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, uzyskując prawo do nauczania drugiego przedmiotu.

Nauczyciel biologii, Leszek Terlecki, zdobył w 2009 roku tytuł Nauczyciela Roku w plebiscycie „Gazety Wyborczej”. Wykwalifikowana kadra zapewnia wysoki poziom kształcenia potwierdzony wynikami matur . Każdego roku na uczelnie wyższe dostaje się 90% absolwentów.

W ciągu 50lat istnienia III LO 35 uczniów uzyskało tytuł laureata olimpiady przedmiotowej, ponad 60 zostało finalistami olimpiad na szczeblu centralnym.

Nasi uczniowie to stypendyści: Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Olsztyn, Marszałka Województwa, Stypendium im. Marcina Antonowicza. Wielokrotnie zdobywali też tytuł „Primus Inter Pares”.

W 2011 roku III LO zostało nagrodzone za przygotowanie w ciągu ostatnich 10 lat największej w regionie liczby uczniów, którzy zakwalifikowali się do szczebla centralnego Olimpiady Biologicznej. Szkoła jest znana ze swoich sukcesów w zakresie nauk przyrodniczych. Prace badawcze uczniów często uzyskują nominacje do Konkursu Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Wielu uczniów III LO uzyskało tytuły laureatów w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH.

Dzięki udziałowi w ogólnopolskich konkursach chemicznych co roku zdobywają indeksy na Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jesteśmy pierwszą szkołą w województwie, która wprowadziła DZIENNIK ELEKTRONICZNY (elektroniczny System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce „LIBRUS”). System umożliwia bezpośredni kontakt rodziców z nauczycielami i wychowawcą. Jest skutecznym, szybkim sposobem przekazywania informacji zarówno o ocenach, jak i ważnych wydarzeniach. Ponadto umożliwia samym uczniom śledzenie na bieżąco swoich postępów w nauce, daje dostęp do terminarza prac klasowych, informacji o wydarzeniach w klasie i szkole.

Wszystkie pracownie III LO mają dostęp do Internetu, większość pracowni wyposażonych jest w rzutniki multimedialne lub tablice interaktywne.

Szkoła dysponuje:

 • 2 pracowniami informatycznymi (PC z systemem Windows oraz iMac z systemem OS X),
 • pracowniami przedmiotowymi z biologii, chemii i fizyki z zapleczem laboratoryjnym ,
 • pracowniami językowymi przystosowanymi do nauki w małych grupach,
 • biblioteką,
 • dwiema salami gimnastycznymi, w tym jedną z galerią dla widzów,
 • salą do ćwiczeń siłowych.

Przy szkole działa Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO. Jest ono fundatorem nagrody im. prof. Tadeusza Rostańskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz cechujących się głęboko humanistycznym podejściem do otaczającego świata. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, gromadzi fundusze i przeznacza je na wsparcie statutowej działalności liceum. Przewodniczący Stowarzyszenia, pan Andrzej Kurowski, został w 2010r. uhonorowany tytułem Prawnika Pro Bono za wieloletnią działalność społeczną.

Od wielu lat III LO współpracuje ze środowiskiem olsztyńskich Kombatantów i Związkiem Sybiraków. Od 2008 r. działa w naszej szkole Klub Wnuka Sybiraka, którego celem jest upamiętnianie martyrologii Polaków deportowanych na Syberię. W 2009r. Liceum uzyskało certyfikat Placówki Przyjaznej Kombatantom. W 2010 r. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała naszej szkole złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

W ciągu ostatnich lat III LO prowadziło następujące międzynarodowe wymiany młodzieży:

 • z Liceum Rabelais w Saint Brieuc, we Francji,
 • z Oken – Gymnasium w Offenburgu w Niemczech,
 • z Katolische Schule St. Marien w Berlinie ( uczącą języka polskiego jako języka obcego),
 • ze Szkołą Średnią im.13-ego Stycznia i z Polską Szkołą Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie.

W roku 2008 powstała Szkolna Galeria Sztuki pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych prezentująca dorobek artystyczny uznanych olsztyńskich artystów.

III LO podejmuje inicjatywy o charakterze społecznym, angażuje się w akcje charytatywne na rzech potrzebujących, organizuje zbiórki darów, żywności, koncerty charytatywne, (m.in. koncert na rzecz Stypendium im. Marcina Antonowicza). Wspiera też pracę olsztyńskiego schroniska dla zwierząt poprzez autorską akcję „Zbiórka dla Burka”.

III LO kształci i wychowuje od 1964 r.

Ważniejsze daty z historii szkoły:

 • 1966 r. – Pierwszy egzamin maturalny,
 • 1969 r. – przyjęcie szkoły w poczet Szkół Stowarzyszonych w UNESCO,
 • 12 czerwca 1971 r.- nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika. Liceum podejmuje się popularyzacji postaci patrona szkoły.
 • 1971 r. – zorganizowanie I Zlotu Kopernikowskiego przez III LO w Olsztynie,
 • 1984 r. – jubileuszowy zjazd absolwentów w 20 rocznicę powstania III LO,
 • 1987 r. – Liceum otrzymuje Medal 15-lecia Olimpiady Biologicznej.
 • 1991 r. – III Liceum inauguruje kontakty z Lycee Rabelais w Saint Brieuc, we Francji. Współpraca ta trwa po dziś dzień.
 • 1998 r. –podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy III LO a Oken- Gymnasium w Offenburgu.
 • 2001 r. powstanie Klubu Europejskiego „Młodzież III LO dla Europy” im Jeana Moneta.
 • 2001 r.- podpisanie umowy o współpracy III LO z Polską Szkołą Średnią im. W. Syrokomli w Wilnie.
 • 2001 r. – zarejestrowanie Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO.
 • 2002 r. – wyróżnienie strony internetowej szkoły w finale ogólnopolskiego konkursu Euro – Szkoła w Internecie.
 • 2004 r. – Jubileusz 40-lecia istnienia Liceum. Zjazd absolwentów, w którym uczestniczyło prawie tysiąc osób i „Spotkanie narodów”, cykl imprez, w których udział wzięły delegacje zaprzyjaźnionych szkół z Francji, Niemiec i Litwy.
 • 2009 r. – przyznanie przez Liceum pierwszej Honorowej Matury III LO postaciom zasłużonym dla rozwoju szkoły.
 • 2014 r. – Jubileusz 50-lecia istnienia Liceum.
Skip to content