e-LO3

INFORMACJA O PROJEKCIE E-LO3

Nr RPWM.02.02.01-28-0078/16 w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki

Działania RPWM.02.02.00 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Poddziałania RPWM.02.02.01 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

30 grudnia 2016r. między Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztyn, reprezentowaną przez dyrektora III LO w Olsztynie, została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „E-LO3”.

Projekt został przygotowany w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki, działania RPWM.02.02.00 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Był to projekt konkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych) 160 uczniów i 20 nauczycieli oraz nabycie kompetencji i kwalifikacji w zakresie programowania przez 17 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie.

Program będzie realizowany od stycznia 2017 do końca czerwca 2018r. i zakłada, że wsparciem zostanie objętych 160 uczniów i 20 nauczycieli. Zaplanowane są dwa duże zadania, jedno pod nazwą „E-Copernicus”, drugie „Program Rozwoju Programistów”.

„E-Copernicus”- to kompleksowy program rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym. W ramach zadania realizowane będą również zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w sieci kierowane do wszystkich uczniów klas pierwszych.  Dodatkowo zostanie zakupiony sprzęt pozwalający na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK (min.tablice interaktywne). Założeniem programowym jest, aby najpierw przeszkolić nauczycieli, żeby nabyte umiejętności mogli od razu stosować w swojej praktyce dydaktycznej, a potem szkolić uczniów. Szkolenia zaplanowane dla nauczycieli i uczniów to:

E-bezpieczni” – zagadnienia zabezpieczeń technicznych, etyki w Internecie, dobre praktyki, zajęcia praktyczne;

„Tworzenie ciekawych materiałów dydaktycznych” – obsługa narzędzi TIK, digitalizacja zbiorów, projektowanie, wykorzystanie power pointa, darmowych programów graficznych, formy interaktywności materiałów;

„Projektowanie i realizacja kursów e-learningowych”;

„Polonisto!-BLOG”- szkolenie przeznaczone dla osób, które nie mają bloga, w ten sposób nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych będą mogli wprowadzić nowa metodę nauczania tj. prowadzenie bloga tematycznego przez klasę o danym profilu w zakresie ustalonym z uczniami na początku roku szkolnego;

„Dziennikarstwo – sztuka w sieci”- wyszukiwanie materiałów informacyjnych, zasady prowadzenia, aktualności, stworzenie szkolnego newslettera;

„NETworld – WOSiK w XXI wieku”- wyszukiwanie informacji o sytuacji politycznej, internetowe spektakle teatralne wykorzystanie platformy typu You Tube na zajęciach, wirtualne spacery po muzeach – co gdzie i jak zorganizować;

„Internetowe Laboratorium Fizyki”-.Nauka wprowadzania danych do aplikacji, sposoby wykorzystania aplikacji na lekcjach fizyki, tworzenie własnych treści nauczania;

warsztaty „Filmowania i montażu” – Wprowadzenie do samodzielnej pracy z materiałem filmowym, wybór formatu nagrywania, scenopis, storyboard, ćwiczenia praktyczne: wywiad, reportaż i relacja video; Edycja i montaż – obsługa oprogramowania do edycji video. Nauczyciele zajmujący się wymianą kulturalną oraz angażujący młodzież w życie szkoły, będą mogli pokazać uczniom nowoczesne metody wymiany doświadczeń ze szkołami partnerskimi zagranicznymi jak też uczniowie nabędą niezbędne kompetencje, które są wymagane np. w pracy dziennikarza.

„Program Rozwoju Programistów” w ramach, którego stworzona zostanie profesjonalna pracownia dla uczniów – programistów wyposażona w komputery jak i tablety tak, by uczniowie mogli nauczyć się programowania na różnych sprzętach. W wyniku realizacji zadnia stworzona zostanie aplikacja, „Internetowe Laboratorium Fizyki”, wspomagająca nauczanie fizyki.

Uczniowie będą mogli konsultować wyniki swojej pracy z praktykami w tym z pracownikami UWM. W ramach tego zadania zrealizowane zostaną:

„Szkolenie nauki programowania w Swift” uczniowie nauczą się jak tworzyć ponad 20aplikacji-od prostej galerii zdjęć, przez kalkulator aż po gry. Na warsztatach będą tworzone od podstaw aplikacje wykorzystujące najczęściej stosowane frameworki w popularnych aplikacjach iOS.

„Szkolenie z obsługi systemów operacyjnych narzędzi pracowni programowania” ;

– Zajęcia dodatkowe z programowania–z udziałem zaproszonych gości – wybitnych programistów;

-Konsultacje z zakresu programów opracowywanych przez uczniów z pracowniami UWM;

„Szkolenie z zakresu grafiki komputerowej(Photoshop)” realizowane w weekendy;

Szkolenie „Tworzenie aplikacji internetowych” realizowane w weekendy.

Program Rozwoju Programistów zakończy się zdaniem przez uczniów testu kompetencji w zakresie programowania. W dobie, kiedy coraz więcej przedsiębiorców przenosi swoje biznesy do Internetu, posiadanie umiejętności programowania , będzie niezwykle pomocne w sytuacji poszukiwania zatrudnienia przez absolwentów III LO w Olsztynie.

Wartość całego projektu to 322 500,00 PLN. Z tej kwoty 40% zostanie przeznaczonych na zakup sprzętów. Szkoła pozyska nie tylko tablice interaktywne, ale również profesjonalną, mobilną pracownię TIK. Zakup wyposażenia i zrealizowanie tak bogatego programu szkoleń, zarówno nauczycieli jak i uczniów, pozwoli szkole nie tylko utrzymać obecny wysoki poziom nauczania, ale również z odwagą podejmować wyzwania nadchodzącej przyszłości.

Skip to content