Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół  ponadpodstawowych województwa warmińsko – mazurskiego  do udziału w XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie. Od roku szkolnego 2021/2022 w naszym liceum znajduje się siedziba Komitetu Okręgowego Olimpiady.

Celem Ogólnopolskiej Olimpiady o Prawie jest:

1) szerzenie wśród uczniów wiedzy z zakresu:

– szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa prawa, w tym – prawa konstytucyjnego,

– zasad i procedur demokratycznych,

– Unii Europejskiej

– Praw Człowieka

2) rozwijanie kompetencji obywatelskich poprzez poznawanie mechanizmów funkcjonowania demokratycznego państwa i form udziału obywateli w życiu publicznym

3) utrwalenie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka i środkach ich ochrony

4) pogłębianie znajomości zasad i sposobu działania organów władzy publicznej

5) uświadamianie roli społecznej i funkcji mediów, znaczenia pluralizmu politycznego i kulturowego, zadań samorządu terytorialnego, partii politycznych i innych zrzeszeń obywateli

6) kształtowanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.

 

 

Olimpiada składa się z trzech etapów

  1. Eliminacje szkolne

Mają formę pisemnego testu wiedzy prawniczej, który uczestnicy rozwiązują w swojej szkole pod nadzorem Komisji Szkolnej powołanej przez dyrektora szkoły.

  1. Eliminacje okręgowe

Obejmują test pisemny oraz pracę pisemną na temat przygotowany przez Komitet Główny. Obie części eliminacji odbywają się tego samego dnia.

  1. Finał

Ogólnopolski Finał Olimpiady ma charakter eliminacji ustnych. Finaliści udzielają odpowiedzi na wylosowane pytania przed Jury Finału Olimpiady.

Harmonogram XXV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie w roku szkolnym 2022/2023

  1. Zawody I stopnia – szkolne

– Do 15 października 2022 roku do północy dyrektorzy lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele dokonują zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie, podając informację o liczbie uczniów z danej szkoły, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w Olimpiadzie. Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.olimpiadaprawa.pl. Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.

– Do dnia 10 listopada 2022 roku Komitet Główny opracowuje test pisemny eliminacji szkolnych.

– Dnia 18 listopada 2022 roku Komitet Główny przesyła do zgłoszonych szkół na adres e-mailowy szkoły podany w formularzu zgłoszeniowym test wiedzy prawniczej na eliminacje szkolne. Natomiast klucz odpowiedzi będzie opublikowany na stronie internetowej Olimpiady po zakończeniu eliminacji szkolnych ok. godz.11.00.

– 21 listopada 2022 r. o godz. 10.00 roku zgłoszone placówki przeprowadzają etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Prawie. Eliminacje szkolne mają formę testu wiedzy prawniczej.

– Do 23 listopada 2022 roku szkolne komisje przesyłają właściwym pod względem terytorialnym Komisjom Okręgowym tylko drogą e-mailową protokół z eliminacji szkolnych, wypełniając załącznik nr 1, szczegółową listę osób (wraz z ich testami) oraz z opiniami PPP o dysfunkcjach uczniów zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych. Protokół z eliminacji szkolnych powinien zawierać pieczęć szkoły, pieczątkę i podpis dyrektora szkoły. Niekompletne protokoły nie będą  przyjmowane.

  1. Zawody II stopnia – okręgowe

– Do dnia 28 listopada 2022 roku Komitety Okręgowe w piśmie zwrotnym potwierdzają zakwalifikowanie określonych uczniów do eliminacji okręgowych (załącznik nr 6 regulaminu) oraz przesyłają do Komitetu Głównego drogą e-mailową zestawienie szkół.

– Do dnia 02 marca 2023 roku roku Komitet Główny przygotowuje i przesyła do komitetów okręgowych Olimpiady test wiedzy prawniczej przeznaczony dla uczestników eliminacji okręgowych wraz z kluczem odpowiedzi. W tym samym terminie Komitet Główny przesyła komitetom okręgowym pisemne egzaminy prawnicze dla uczestników wraz z kluczem odpowiedzi i kryteriami oceniania pisemnego egzaminu prawniczego, niezbędnym do oceny punktowej prac. Dokumenty te są tajne i zostają otwarte komisyjnie, przy obecności uczestników, dopiero w dniu i godzinie rozpoczęcia eliminacji okręgowych Olimpiady.

–  Eliminacje okręgowe odbędą się 04 marca 2023 r. Test wiedzy prawniczej rozpoczyna się o godz. 10.00. Godzina rozpoczęcia pisemnego egzaminu prawniczego jest uzależniona od testu sprawdzenia wiedzy prawniczej przez komitet okręgowy i zakwalifikowaniu do 12 uczestników, które najlepiej napisały test i zdobyły co najmniej 20 pkt., a także osoby, które uzyskały tyle samo punktów co osoba dwunastym wynikiem z części testowej. Pisemny egzamin prawniczy rozpoczyna się jednak nie później niż o godz. 13.00.

– Do dnia 10 marca 2023 roku Komitety Okręgowe zawiadamiają pocztą e-mail zainteresowanych uczestników o zgłoszeniu do eliminacji centralnych.

–  Komisje Okręgowe przesyłają do Komitetu Głównego listę uczestników zgłoszonych do eliminacji centralnych Olimpiady (wraz z ocenionymi pracami laureatów etapu okręgowego oraz wypełnionymi kartami uczestnika) do dnia 10 marca 2023 roku.

  1. Zawody III stopnia – centralne

– Do dnia 18 marca 2023 roku Komitety Główny ogłasza na stronie internetowej Olimpiady (www.olimpiadaprawa.pl) listę uczestników zakwalifikowanych do eliminacji centralnych oraz stosowną informację dotyczącą technicznego przebiegu eliminacji końcowych wraz z harmonogramem.

– Eliminacje centralne odbędą się 01 kwietnia 2023 roku o godz.8.00. Po ich zakończeniu w tym samym dniu Komitet Główny ogłasza listę laureatów, finalistów i uczestników Olimpiady.

–  Uczniowie, którzy nie zostali zgłoszeni nie mogą uczestniczyć w eliminacjach Olimpiady.

Szczegółowe zasady organizacji olimpiady znajdują się na stronie internetowej: www.olimpiadaprawa.plMożesz również polubić…

Skip to content